آرشیو دسته بندی: نقد کتاب راز لکنت زبان

دانشجوی کارشناسی ارشد گفتار درمانی

پرسش: در کتاب راز لکنت زبان نویسنده سعی کرده با دلیل و منطق قابل قبولی نویسندگان آمریکایی و اروپایی را نقد کند. این اولین باری است که با این سبک نویسندگان لکنت زبان نقد می شوند. راستش من هم دلم خنک شد چون سخت ترین بخش امتحان ما در دانشگاه نظریه ها و روش های […]