آشیوه شده در: نقد گفتار روان

گفتار روان

گفتار روان

گفتار روان: تا زمانی که به خود نیائیم و دست از تقلید ایده های بی محتوای غربی نکشیم، هر روز باید شاهد بیراهه هایی چون تلاش برای گفتار روان ، در زمینه درمان لکنت زبان باشیم. بی تردید دانشمندان، محققان و استادان لکنت زبان غربی نه تنها تا کنون نظریه معتبر و شناختی از این […]