در سرچهای جهانی مربوط به رشته گفتار درمانی ، مقالاتی دیده میشود که نشان از گردونه باطل دانش دانشمندان غربی از موضوع لکنت زبان دارد. مقالاتی که مخاطبین خود را به هیچ میگیرد و از آنها بوی تمسخر به مشام میرسد! عنوان مقالات مانند دیگر ارائه های شبه علمی، بسیار دلربا و جذاب طراحی میشود ( مانند درمان لکنت زبان با ورزش ) ولی وقتی با دید کارشناسی به آنها دقت کنیم، متوجه ناآگاهی نویسندگان خواهیم شد.

درمان لکنت زبان با ورزش

درمان لکنت زبان بدون آگاهی از علت آن امکان ناپذیر است

درمان لکنت زبان با ورزش هم از جمله ادعاهایی است که بوی بی خردی و بی مسئولیتی از آن به مشام میرسد. یک محقق و یک دانشمند قبل از اینکه مدعی درمان مشکلی شود، لازم است علت آن مشکل را کشف کرده باشد. اما می بینیم عده ای قبل از کشف علت یابی، مدعی ابداع « روش درمان لکنت زبان با ورزش » هستند! ظریفی میگفت به قدری دامنه این روشهای من درآوردی گسترده شده که کم مانده از پشت پنجره اتاق خود صداهای زیر را بشنویم: ضایعات، آهن آلات، شیرآلات میخریم – آب حوض میکشیم – ورزش درمان لکنت زبان میپذیریم!

درمان لکنت زبان با ورزش
یک محقق علمی ابتدا علت را کشف میکند و بعد روش درمان ارائه میدهد

اگر بخواهیم قبل از خواندن چنین مقالاتی، به بار علمی محتوای آن پی ببریم، زیاد پیچیده نیست. برای مقاله ای مانند « درمان لکنت زبان با ورزش » لازم است نویسنده از چند و چون مطالب زیر اطلاعات کاملی داشته باشد:

1) علت لکنت زبان

باید شخص مدعی، علت و نقطه آغاز مشکل را بداند

درمان لکنت زبان با ورزش
به نظر شما کدام گزینه برای علت لکنت زبان صحیح است؟ ضایعه مغزی، ضایعه عصبی، تمایل شخص به لکنت کردن، و یا هنوز نمیدانیم

2) درمان

او باید بداند که منظور از درمان، رسیدن به چه وضعیتی است

3) ورزش چیست

و با ورزش چگونه میخواهد مشکل را بهبود بخشد و آنرا درمان نماید

این در حالی است که نویسندگان اینگونه مقالات، علت لکنت را ناشناخته میدانند! درمان را در اجرای گفتار روان جستجو میکنند! و هیچ توضیحی برای رسیدن به درمان لکنت زبان با ورزش ندارند!

درمان لکنت زبان با ورزش
صحبت مقابل آینه، هیچ تاثیر پایداری در درمان لکنت زبان ندارد

قانون رسیدن از نقطه ای به نقطه دیگر

وقتی میخواهیم از نقطه A به نقطه B برسیم، حتما باید اطلاعات و امکانات زیر را داشته باشیم:

1- شناخت نقطه A و شناخت نقطه B

2- شناخت جهت و مکان نقطه B 3- شناخت فاصله و چگونگی مسیر حرکت

4- تجهیزات لازم برای طی مسیر

5- آمادگی و حرکت به سوی نقطه B

از نویسندگان اینگونه مقالات باید پرسید، شما که نه نقطه A را میشناسید و نه نقطه B را، چگونه میخواهید با ورزش به درمان لکنت زبان دست یابید؟! البته که ورزش برای هر جنبنده ای مفید است، ولی چگونه و با چه نوع ورزشی میخواهید، سابقه های ذهنی منفی و تجارب ناگوار را به تجارب گوارا تبدیل کنید؟!

درمان لکنت زبان با ورزش

و این گردونه باطل، گردونه ای که مرتب ما را به نقطه اول اطلاعات غلط هدایت میکند، همچنان ادامه دارد!

دیدگاهتان را بنویسید