اگر لکنت زبان ما یک شبه درمان می شد!     

یکی از مکانیسم های دفاعی انسان در برابر ناتوانایی ها و ضعف های خود، پناه بردن به رویاها و خیالپردازی ها در خلوت است.   

کدام جوان لکنت داری را می شناسید که در رویای خود برای درمان سریع لکنت ، تنها با خوردن یک قرص و یا در اثر یک شوک، بهبود نیافته باشد و در خیال خویش با گفتاری محکم و استوار، توانایی خود را به رخ اطرافیان نکشیده باشد؟!    

به دست آوردن توانایی سریع، آرزوی همه ماست؛ ولی آیا مانند کسانی که یک شبه ثروتمند می شوند، ضعف لکنت هم می تواند یک شبه به توانایی گفتاری تبدیل شود؟   

درمان سریع لکنت

سرگذشت آقای طباطبایی  

« برای درمان لکنتم نزد دکتر روانپزشک رفتم و ایشان دارو تجویز کرد ( داروهای روانگردان .) یک ماهی نگذشته بود که در خود انرژی عجیبی حس می کردم: نه اضطرابی، نه ترسی، نه خاطره بدی و نه لکنت!    

من که در تمام عمر ۴۳ ساله خود مردی آرام بودم و هرگز با کسی دعوا نکرده بودم، در این ایام شنیدم همسایه چندین ساله ما به پسرم گفته ” لطفا از پله ها آرامتر بیا پایین .” همین کافی بود تا من بدون هیچ منطقی برای سرکوب دشمن! و در حالی که برافروخته بودم، لباس رزم تن کنم. همینکه خواستم کفش به پا کنم، دوست عزیزی به من زنگ زد… به این طریق از ادامه منصرف شدم.

مدتی با خودم فکر کردم، گفتم مگر می شود یک عادت ۴۰ ساله – بدون اصلاح عوارض آن – در مدت یک ماه اصلاح شود؟   

به تدریج توانایی های به دست آمده رنگ می باختند که به دکترم مراجعه کردم و ایشان دُز بالاتر پیشنهاد کردند. وقتی به منزل رسیدم، داروها را دور ریختم و به سادگی خود خندیدم.

با خودم گفتم اگر بتوان لکنت را به سرماخوردگی تشبیه کرد،اینها می خواهند با دارو فقط آبریزش بینی مرا قطع کنند؛ آنهم به قیمت ایست قلبی من! »  

اگر لکنت ظاهری ما یک شبه بهبود می یافت یا درمان سریع لکنت

اول) بی تردید در کوتاه مدت، « لکنت ذهنی » سبب بازگشت آن می شد.

دوم) ما باز با مشکلات عمیق این عارضه روبرو بودیم. زیرا ریشه و اساس لکنت زبان و آنچه ما را می آزارد، در ذهنیت ماست نه در عمل لکنت کردن ( لکنت ظاهری .)   

سوم) تمامی فشارها، خواستن ها و نتوانستن ها، خود کم بینی ها، مقایسه ها و چون و چراهایی که مانند فنر جمع شده ای از درون به شخص فشار می آورند، بدون تجزیه و تحلیل، همآهنگی، شناخت و آگاهی، ناگهان و بدون کنترل رها می شدند و معلوم نبود ترکش آنها چه خساراتی به ما و اطرافیانمان وارد می ساخت.

جهت مطالعه کتاب راز لکنت زبان کلیک کنید!

دیدگاهتان را بنویسید