علت لکنت زبان چیست؟

اینکه لکنت زبان چگونه بوجود می آید، فرآیندی پیچیده و طولانی دارد که در اینجا فقط میتوانم شما را به کتاب راز لکنت زبان ارجاع دهم؛ ولی در کوتاه سخن، لکنت زبان به دو صورت در کودکات خردسال ۲-۵ ساله بوجود می آید:

  1. ۷۵% در اثر یک فشار روانی بیش از آستانه تحمل، مثل ترس، حسادت و احساس ناامنی.
  2. ۲۵% در اثر تقلید کودک از گفتار لکنت دار فردی دیگر. در ۴۳ سال آشنایی، آموزش، تحقیق و تجربه در درمان لکنت زبان این درس بزرگ را آموخته ام که لکنت زبان نمیتواند خارج از این دو مورد علت دیگری داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید