آشیوه شده در: لکنت زبان

ترجمه در لکنت زبان

لکنت زبان

پیشتر در مورد علل ناشناخته ماندن این عارضه صحبت کرده ایم؛ که یکی از آنها، تمایل شدید فرد به پنهان کردن مشکل خویش است! و یکی از شیوه های پنهانکاری در لکنت زبان، صحبتهای وارونه ای است که گهگاه از زبان جوان بیان میشود. در این قسمت می خواهیم با ترجمه در لکنت زبان بیشتر […]

انجمن لکنت زبان

    تا آنجا که من اطلاع دارم، هر حرفه ای برای خود یک متولی، یک انجمن و بالاخره یک مسئولی دارد. هیچ معلوم نیست چرا موضوع لکنت زبان اینچنین بی کس و یتیم افتاده است؟   چرا انواع حرفه های ناموفق در رشته خود، بدون هیچ آموزش و آگاهی، بختشان را در درمان لکنت […]